Spring naar content

Hoe werken de gezamenlijke grondeigenaren samen met de gemeente?

Leestijd: 1 minuut

Hoe werken de gezamenlijke grondeigenaren samen met de gemeente?

Leestijd: 1 minuut

Parallel aan de realisatie van het stedenbouwkundig plan voor Merwede werkt de gemeente Utrecht samen met partijen in de stad aan een overkoepelende omgevingsvisie voor de Merwedekanaalzone. Er is veel uitwisseling zodat visie en plan goed op elkaar aansluiten. Om de hoge ambities van een gezonde stadswijk te realiseren, is de centrale vraag: hoe kunnen we bouwen in hoge dichtheden en daarmee bijdragen aan gezonde verstedelijking?

Gezien de hoeveelheid woningen en voorzieningen op een beperkt oppervlak, is eerst nog veel onderzoek nodig. Het eigenarencollectief en de gemeente werken hierin nauw samen. Ook het betrekken van bewoners van de omliggende buurten heeft de aandacht van gemeente en eigenaren samen, zoals bij de stadsgesprekken, inloopbijeenkomsten en klankbordgroep.

De gemeenteraad heeft de kaders voor de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone op 8 februari vastgelegd in de Omgevingsvisie (deel 1, de ‘Ruimtelijke Agenda’)en de bijbehorende Milieueffectrapportage. In het tweede deel van de omgevingsvisie (het ‘Uitwerkingsplan’) worden de resultaten van de onderzoeken over gezond stedelijk leven in hogere dichtheden opgenomen. De raad besluit hier naar verwachting eind 2018 over.

De grondeigenaren en ontwerpteam werken gelijktijdig door aan een Samenwerkingsovereenkomst en een Stedenbouwkundig Plan. De gemeenteraad moet het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan vaststellen voordat de bouw van start kan gaan.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief dan houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze nieuwe stadswijk!