Particuliere eigenaren en de gemeente Utrecht (als een van de grondeigenaren) werken sinds zomer 2016 samen aan de herontwikkeling van Merwede (deelgebied 5 in de Merwedekanaalzone), een voormalig bedrijventerrein. De grondeigenaren hebben in deze maand hun samenwerking bekrachtigd in een ‘akkoord op hoofdlijnen’.

Tijdens de Provada-vastgoedbeurs in Amsterdam ondertekenden de gemeente Utrecht, de ontwikkelaars BPD en Jansen-de Jong en een paar beleggers dit akkoord. Wethouder Paulus Jansen van Ruimtelijke Ordening en Wonen is enthousiast over de plannen: “Vanaf 2019 komt er vlakbij het centrum een mooi stukje stad bij. Met energieneutrale woningen, deelauto’s en veel aandacht voor groen.”

Met dit akkoord bekrachtigt het eigenarencollectief de gezamenlijke ambitie om een gezamenlijk plan te maken voor de herontwikkeling Merwede: het gebied tussen de Europalaan, de Beneluxlaan, het Merwedekanaal en de Koningin Wilhelminalaan. Het plan wordt ontwikkeld in gesprek met andere partijen in de stad en volgt de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Hierin is gezonde en duurzame verstedelijking het uitgangspunt. Utrecht kiest er voor om binnen bestaand stedelijk gebied voldoende nieuwbouw te realiseren en de natuurgebieden rond de stad intact te laten.

Merwedekanaalzone
Utrecht is de snelst groeiende stad van de vier grote steden. Tot 2030 groeit de stad van 330.000 naar 410.000 inwoners. De belangrijkste gebieden waar de komende jaren woningen gerealiseerd worden zijn de Merwedekanaalzone, het Stationsgebied, Utrecht Science Park, Rijnsweerd en Leidsche Rijn. In de Merwedekanaalzone verschijnen tot 2030 maar liefst 6.000 tot 10.000 woningen. De komende 15 jaar transformeert dit voormalig bedrijventerrein naar een aantrekkelijk woon- en werkgebied vlakbij het centrum van de stad.

Merwede
Het plan voor Merwede staat in de steigers. De ontwerpschetsen laten een mix zien van wonen, werken en recreëren. Het gebied wordt een gezonde, duurzame en levendige stadswijk. De grondeigenaren hebben een ontwerpteam geselecteerd om vanuit de diverse vakdisciplines invulling te geven aan de complexe binnenstedelijke opgave. De komende tijd wordt onder meer gekeken naar (nieuwe) manieren om het gebied energieneutraal te ontwikkelen en om voorrang te geven aan voetgangers en fietsers bij de inrichting van de openbare ruimte. Ook bekijken de partijen of er ‘mobiliteits-hubs’ (deelauto’s/fietsen) kunnen worden gerealiseerd, waardoor de bewoners vanaf de oplevering van de eerste woning Mobility-as-a-service (MAAS) kan worden aangeboden.

Omgevingsvisie
Globale planning is dat de bouw van deelgebied 5 in 2019 van start kan gaan, nadat de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het eigenarencollectief wil deze zomer een eerste concept stedenbouwkundig plan aanbieden aan de gemeente. Parallel aan de realisatie van het stedenbouwkundig plan voor deelgebied 5 werkt de gemeente Utrecht samen met partijen in de stad aan een overkoepelende omgevingsvisie voor de Merwedekanaalzone. Er is veel uitwisseling zodat visie en plan goed op elkaar aansluiten. Voor meer informatie over gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone, ga naar www.utrecht.nl/merwedekanaalzone

Mei, 2017