Spring naar content

Kennisdeling

We delen graag opgedane en gedocumenteerde kennis met jou. Daarom vind je hieronder onze naslagwerken gebaseerd op de vier LAB-programmalijnen. Deze naslagwerken kun je kosteloos downloaden.

Beleefbare onderwaternatuur

Het beleefbaar maken van de natuur in Merwede draagt ertoe bij dat inwoners gaan begrijpen wat het belang is van natuur, er voor willen zorgen en hun verantwoordelijkheid er voor nemen. Ook in eigen huis en tuin. In opdracht van het Merwede LAB heeft OAK inspirerende en concrete maatregelen opgesteld om de natuur in Merwede beleefbaar te maken voor de toekomstige bewoners. In het bijzonder gericht op de onderwaternatuur.

Download

Kansenversterking onderwaternatuur

Merwede wordt een groene wijk inclusief een eigen Merwede biotoop met een Big Five: vleermuizen, gierzwaluwen, kleine zangvogels (zoals huismussen), egels en insecten. Echter mogen we het waterleven niet vergeten, zowel in het Merwedekanaal als de diagonaal; een nieuwe ecologische waterverbinding die het Merwedekanaal met het water in Park Transwijk verbindt. OAK consultants brachten de kansen voor de onderwaternatuur in kaart. Je leest erover in dit naslagwerk.

Download

Duurzame gevelmaterialen

De urgentie voor het gebruik van duurzame en biobased materialen in de bouw is hoog, ook binnen Merwede. Dit geldt voor alle onderdelen van een gebouw, zo ook voor de gevels. Om de ontwikkelaars binnen Merwede een concrete handreiking te geven voor het gebruik van duurzame materialen voor de gevels, hebben Paul de Ruiter Architects, LEVS architecten en Zecc Architecten een naslagwerk ontwikkeld. Dit is een compact overzicht van de opties voor gevelmaterialen inclusief prijsindicatie (door BNN adviseurs).

Download

Parametrisch ontwerp

Het Merwede LAB heeft Planalogic gevraagd een parametrisch ontwerpstudie uit te voeren op een bouwblok van Merwede om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de duurzaamheidsdoelstellingen en stedenbouwkundige randvoorwaarden. Daarnaast gaan we op zoek naar de optimale balans voor maximale duurzame impact binnen de randvoorwaarden van Merwede. Dit naslagwerk is een overzicht van de belangrijkste lessen en resultaten.

Download

Blauwgroene daken

De waterbergingsopgave is een belangrijk onderwerp in Merwede. Dit naslagwerk geeft een handreiking hoe dit kan worden gecombineerd met groenblauwe daken en de binnentuinen. Dit naslagwerk geeft daarom een voorbeeldberekening van de hemelwateropgave op basis van de uitgangspunten in de samenwerkingsovereenkomst en de beleidsregels “uitvoering programma Merwede”. Ook geeft het een toelichting hoe waterberging ingezet kan worden voor de bewatering van de beplanting op de daken.

Download

Lessons learned Energielabels

Het Merwede LAB heeft DGMR gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de voorlopige energielabels van de woongebouwen uit blokken B4, B5 en B12. Het doel van dit onderzoek is om een overzicht te schetsen van de te verwachten energielabels en de geleerde lessen (“lessons learned”), zodat deze leerpunten ook voor de andere Merwede- blokken gebruikt kunnen worden.

Download

Circulariteitsparagraaf: programma van eisen

Voor veel woningcorporaties speelt het vraagstuk hoe circulariteit te integreren in het Programma van Eisen. Daarom is Merwede LAB een gezamenlijk traject gestart om kennis te delen en efficiënter met beschikbare middelen om te gaan, met in eerste instantie de focus op de afbouw. Om de impact te vergroten is C-creators betrokken om meerdere woningcorporaties buiten Utrecht aan te haken. En is Alba Concepts gevraagd om een circulariteitsparaaf voor het PvE op te stellen en het proces te begeleiden.

Download

Positieve gezondheid in Merwede

Wat betekent het toepassen van het Positieve Gezondheidsmodel voor Merwede en de betrokkenen? In welke mate zijn deze maatregelen succesvol om de gezondheid van de inwoners van Merwede straks daadwerkelijk te bevorderen? En vooral: waar liggen nog kansen om Positieve Gezondheid binnen Merwede te verbeteren? Het Louis Bolk Instituut heeft een uitgebreide beoordeling gemaakt van de plannen voor Merwede op de leefbaarheid en gezondheid ten behoeve van de toekomstige bewoners. 

Download

Uitwerking verblijfplaatsen laatvlieger

In 2022 is, in samenwerking met TAUW, het naslagwerk ‘uitwerking van de Merwede biotoop’ ontwikkeld met concrete handvatten om de ambities op het gebied van biodiversiteit te realiseren. Als vervolg op deze uitwerking van TAUW, zijn in dit naslagwerk de verblijfplaatsen voor de laatvlieger, één van de doelsoorten waar minder over bekend is, verder uitgewerkt.

Download

Ontmoeten in de buitenruimte

De fysieke omgeving kent een breed palet aan type ontmoetingen: van een toevallige ontmoeting, tot groepsinteractie of zelfs actieve ontmoetingen. Deze ontmoetingen ontstaan onder andere door de activiteiten waartoe de omgeving je uitnodigt, zoals het samen sporten of het uitlaten van de hond. Hiervoor is een ontwerpuitwerking voor Blok 1A in Merwede gemaakt. 

Download

Gids voor nestvoorzieningen in Merwede

Nest Natuurinclusief geeft inzicht in de oplossingen voor metselwerk als ook voor houtskeletbouw. Dat heeft geleid tot een gids voor natuurinclusief ontwerpen met alternatieve mogelijkheden om nestplekken voor gebouwbewonende soorten (huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis) te realiseren.

Download

Natuurinclusieve gevels

Groene en natuurinclusieve gevels kunnen leiden tot verbeteringen in de luchtkwaliteit, het verminderen van urban heat island-effect, het verminderen van lawaai, de demping van regenwater en bevordering van de stedelijke biodiversiteit.

Download

Uitwerking Merwedebiotoop

Merwede als een gezond ecosysteem. Een prettig thuis voor mens én dier. Dat is de ambitie. Dit naslagwerk biedt concrete handvatten om een thuis te creëren voor de vijf belangrijkste doelsoorten. 

Download

Lessen uit circulaire gebiedsontwikkeling

Hoe kunnen we ontwikkelen in co-creatie met de natuur? En wat kunnen we hierin leren van de gebiedsontwikkelingen Floriade en Almere Pampus? 

Download

Naslagwerk natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen

Dit naslagwerk geeft handvatten om in het bouwproces mens en natuur te verbinden en daarbij in te spelen op de toenemende klimaatrisico’s. Theoretische inzichten met een concrete vertaling naar de praktijk van Merwede.

Download

Gevel Innovatieparade

De gevel is een belangrijk onderdeel van het gebouw om impact te realiseren. Op zowel duurzaamheid als op betaalbaarheid. Dit naslagwerk biedt een mooi palet aan betaalbare innovaties om zichtbaar te kunnen onderscheiden. 

Download

Nalsagwerk social design toepassing interactieladder

Inzicht in hoe je kunt ontwerpen voor ontmoeting. Hoe maak je de vertaling naar de praktijk met de ladder van sociale interactie, en wat zijn de ontwerpadviezen per trede van de ladder?

Download

Onderzoek sociale cohesie in hoogbouw

De enorme dichtheid binnen Merwede kan voor uitdagingen zorgen rondom het borgen en stimuleren van sociale cohesie en gemeenschapszin. Dit onderzoek belicht de kansen voor gemeenschapszin en sociale cohesie in de hoogstedelijke context van Merwede.

Download

Onderzoek optimalisatie PV

De markt van duurzame energie ontwikkelt zich snel. Dit naslagwerk biedt een overzicht van de belangrijkste marktontwikkelingen op gebied van PV-panelen voor de ontwikkeling van Merwede.

Download

Naslagwerk innovatieparade circulaire afbouw

De afwerking is hét visitekaartje van een gebouw. Dit naslagwerk geeft een overzicht van innovaties om juist op die plek circulaire materialen toe te passen.

Download

Naslagwerk innovatieparade circulaire buitenruimte

Tijdens de innovatieparade circulaire buitenruimte zijn concrete innovaties getoond met als doel deze innovaties uiteindelijk terug te zien in de buitenruimte van Merwede.

Download

Naslagwerk kennissessie & gebouwscan social design

Merwede wordt een unieke Utrechtse stadswijk. Gezond stedelijk leven voor iedereen. In deze autovrije wijk kun je fijn samenleven. Met volop groen en alle stadse voorzieningen heel dichtbij.

Download

Ontmoeten in de fietsenstalling

De fiets wordt hét vervoermiddel binnen Merwede. De fietsenstallingen zijn dan ook een belangrijke plek in deze stadswijk. Dit onderzoek biedt maatregelen om de fietsenstalling zo te ontwerpen dat het een prettige en inspirerende plek is waar verbinding tussen bewoners ontstaat.

Download

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van het Merwede LAB? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.